Projektowana charakterystyka energetyczna (lub charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego) to nie jest świadectwo energetyczne, ale obliczana jest tak jak świadectwo zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej z dnia 6 listopada 2008 r. (2008 Dz. U. Nr 201 poz. 1240 z późn. zmianami) – patrz „Regulacje prawne”.

Poniżej przedstawiony został przykładowy RAPORT, konieczny dla wyznaczenia wartości referencyjnej wskaźnika EP wynikającej z przepisów techniczno-budowlanych WT 2008 dla budynku zgodnie ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie energetycznej (Dz. U. Nr 201 poz. 1238 z 2008 r.) – patrz „Regulacje prawne”.

Kliknij aby pobrać (PDF)

W raporcie określone mogą być również poniższe wartości, jeżeli będą takie wymagania:

  1. właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót, a także przegród przezroczystych i innych,
  2. średnia sezonowa sprawność całkowita systemu grzewczego budynku,
  3. średnia sezonowa sprawność całkowita systemu przygotowania ciepłej wody.