EFEKT EKONOMICZNY służy do szacowania kosztów eksploatacyjnych budynku.

Program na podstawie danych wprowadzonych w Świadectwie Charakterystyki Energetycznej wyliczy zużycie paliw poszczególnych systemów zastosowanych w budynku, a następnie na tej podstawie koszty ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, chłodzenia, oświetlenia wbudowanego wraz z uwzględnieniem urządzeń pomocniczych. Dodatkowo program umożliwia przeprowadzenie analizy ekonomicznej wybranych systemów w budynku z systemami alternatywnymi. Porównuje koszty eksploatacyjne, inwestycyjne, a także wykonuje obliczenia prostego czasu zwrotu inwestycji SPBT. Analizy oszczędności i kosztów wykonywane są w przeliczeniu na m kw. powierzchni. Wyniki przedstawione zostaną w kilkunasto stronnicowym raporcie

EFEKT EKOLOGICZNY zawiera obliczania ilości zanieczyszczeń emitowanych przez budynek do atmosfery.

Dzięki ścisłej współpracy z programem komputerowym, służącym do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej oraz projektowanej charakterystyki energetycznej, można w szybki sposób dowiedzieć się jak dużo i jakiego rodzaju zanieczyszczeń produkuje oceniany budynek.

W sposób graficzny i liczbowy przedstawiona jest emisja takich substancji, jak SO2, NOX, CO, CO2, pył, sadza, oraz B-a-P.

EFEKT EKOLOGICZNY daje możliwość porównania zaprojektowanych systemów w budynku z systemami alternatywnymi zaproponowanymi przez instalatora. Przeprowadzenie takiej symulacji na etapie projektowania budynku pomoże tak dobrać systemy, aby obiekt być bardziej ekologiczny. Podobną symulację można przeprowadził dla budynku istniejącego, kiedy chcemy wymienić jakiś system np. na bardziej ekonomiczny. W obu przypadkach program policzy zużycie paliw.

W ogólnym ujęciu praktycznym efekt ekologiczny rozumiany jest jako zmniejszenie ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska w relacji przed i po rozpoczęciu eksploatacji nowych urządzeń, będących przedmiotem inwestycji.

W przypadku projektów można wyróżnić cztery grupy zadań, dla których ocena efektu ekologicznego powinna być przeprowadzona w nieco odmienny sposób. Przedstawione niżej typy projektów mogą się przenikać, lecz w każdym przypadku dla rozpatrywanego zadania można ustalić główny (najważniejszy) cel przewidywanych działań inwestycyjnych lub modernizacyjnych.

Główne cztery grupy zadań obejmują:

I grupa –   projekty związane z wykorzystaniem energii odnawialnej, np. : budowa małych elektrowni wodnych, wiatrowych, budowa instalacji do pozyskania energii słonecznej, dla których powinna być podana przez Beneficjenta ocena rodzaju i ilości rocznie wytworzonej energii odnawialnej;

II grupa –   projekty służące redukcji emisji gazów cieplarnianych np.: zmiana stosowanego paliwa np. węgiel na gaz, węgiel na biomasę, w których powinna być przedstawiona ocena ilości i rodzaju rocznie zredukowanych gazów cieplarnianych oraz ewentualnie dodatkowo zakresu rocznego zmniejszenia emisji innych zanieczyszczeń.

III grupa –   projekty związane z oszczędnością energii lub paliw np. wymiana urządzeń ciepłowniczych, poprawa sprawności energetycznej – w ich opisie powinna znaleźć się informacja o rodzaju oraz ilości energii lub paliwa zaoszczędzonych rocznie w wyniku wdrożenia projektu ;

IV grupa –   projekty związane z zastosowaniem kogeneracji tj. skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, powinny zawierać ocenę ilości wytworzonych rocznie efektów tzn. ciepła i energii elektrycznej.